Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny Parkuj i lec. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Regulamin serwisu internetowego parkujilec.pl

 

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem http://parkujilec.pl prowadzony jest przez firmę Parkuj i Leć Sp. z o.o., 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87, NIP 527 308 98 98 , adres poczty elektronicznej: bok@parkujilec.pl.

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez za pośrednictwem serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

§1 Definicje

 

Serwis - serwis internetowy działający pod domeną http://parkujilec.pl.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

Formularz rezerwacji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający rezerwację miejsca parkingowego.

Parking - jeden z parkingów wymienionych w Serwisie co do którego istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsca parkingowego.

 

§2 Warunki korzystania z Serwisu

 

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.

Usługobiorca podczas rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie. Ponadto Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

urządzenie z dostępem do sieci Internet,

przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

dostęp do poczty elektronicznej.

Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

 

Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

umożliwieniu zawarcia umowy rezerwacji miejsca parkingowego poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji,

przesyłania Usługobiorcom informacji o promocjach i nowościach w Serwisie w postaci „Newslettera”.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia zawarcia umowy rezerwacji miejsca parkingowego poprzez Formularz rezerwacji zawierana jest na czas określony z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę wypełniania Formularza rezerwacji a ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia przez Usługobiorcę od wypełnienia Formularza rezerwacji lub z chwilą dokonania rezerwacji miejsca parkingowego przez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji i przesłanie go Usługodawcy.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera” zawierana jest na czas nieokreślony w momencie zapisania się Usługobiorcy do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie.

Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

 

§4 Rezerwacja

 

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy wyłącznie usługę rezerwacji miejsca parkingowego. Oznacza to, iż Usługodawca nie staje się stroną umowy opisanej w §4 ust. 8 ( umowy o korzystanie z miejsca parkingowego).

W celu dokonania rezerwacji miejsca parkingowego Usługobiorca wypełnia Formularz rezerwacji podając w szczególności: dane dotyczące terminu przyjazdu oraz odjazdu z parkingu (data oraz godzina), numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz preferowany sposób płatności tytułem dokonania rezerwacji. Dodatkowo Usługobiorca potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

Prawidłowo wypełniony Formularz rezerwacji Usługobiorca przesyła Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” umieszczonego pod Formularzem rezerwacji.

 Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT (23%).

Usługodawca umożliwia następujące metody płatności za dokonanie rezerwacji:

płatność gotówką lub kartą płatniczą w momencie przyjazdu na parking,

płatność przelewem online za pomocą serwisu dostępnego pod domeną https://tpay.com.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji, Usługodawca niezwłocznie przesyła Usługobiorcy potwierdzenie rezerwacji. Zawarcie umowy rezerwacji następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji.

W przypadku rezerwacji na parkingu partnerskim, użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji niezbędnych do wykonania rezerwacji oraz rozliczenia parkowania. 

Usługobiorca będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę świadczonej usługi w pełni tj. dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego dla Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż z chwilą wykonania przez Usługodawcę świadczonej usługi, traci on prawo do odstąpienia od umowy. Usługodawca umożliwia jednakże odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

w przypadku wyboru płatności w momencie wjazdu na parking, Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie;

w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu online, Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej do 48 godzin przed datą wskazaną w rezerwacji jako termin przyjazdu na parking.

W następstwie zawarcia umowy rezerwacji, Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy dostępność miejsca parkingowego w okresie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Usługobiorca z chwilą wjazdu na parking zawiera z wybranym właścicielem parkingu umowę o korzystanie z miejsca parkingowego zgodnie z regulaminem tego parkingu. Z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z miejsca parkingowego odpowiedzialność z tytułu wykonywania umowy, w tym odpowiedzialność za szkody mogące powstać na pojeździe lub innym mieniu Usługobiorcy znajdującym się na parkingu, spoczywa po stronie właściciela parkingu.

Opłata za rezerwację miejsca parkingowego zostanie zaliczona na poczet opłat z tytułu umowy o korzystanie z miejsca parkingowego - tj. na poczet korzystania przez Usługobiorcę z miejsca parkingowego, którego dotyczy rezerwacja. Jeżeli czas korzystania z miejsca parkingowego nie przekroczy okresu rezerwacji to Usługobiorca nie będzie zobowiązany do dokonywania dodatkowych opłat z tytułu korzystania z miejsca parkingowego.

 

 

§5 Odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne

 

Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeku cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem §6 ust. 6.

Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres bok@parkujilec.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwróci Usługobiorcy otrzymane od niego płatności.

W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b, Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Usługobiorca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej bok@parkujilec.pl.

Usługodawca zastrzega sobie prawo to wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres bok@parkujilec.pl.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.

Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 8 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę.

 

§6 Własność intelektualna

 

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

§7 Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Usługobiorcę błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych w Serwisie) lub działanie Usługobiorcy w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Usługobiorcy.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 7 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Usługobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Usługobiorca może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 2024 r.

500 000

Zadowolonych klientów

Rewelacyjnie niskie ceny – kolejna doba rozpoczyna się nawet od 5zł,

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się do Newslettera i otrzymuj informacje o wszystkich promocjach Parkuj i Leć!